PL

EN

Zasady - pracownicy

Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdów nauczycielom akademickim (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracownikom administracyjnym (w celach szkoleniowych).

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (EChE), a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą - na zaproszenie uczelni - prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Wyjazd krok po kroku 

Nauczyciele akademiccy, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych powinni podjąć następujące kroki:

  • Wybrać Uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi PBŚ i konkretny wydział mają podpisaną umowę.
  • Przygotować dokument Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej w celu uzyskania akceptacji.
  • Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego w wyznaczonym terminie (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową - zazwyczaj w czerwcu).
  • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w celu organizacji wyjazdu należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej, aby ustalić dalsze etapy działań.

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.

Krok po kroku:
Pracownicy administracyjni, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu szkoleniowym powinni podjąć następujące kroki:

  • Wybrać uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi PBŚ podpisało umowę bilateralną lub przedsiębiorstwo, z którego należy uzyskać list intencyjny.
  • Przygotować dokument Staff Mobility for Training Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwa, w celu uzyskania akceptacji.
  • Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową).
  • Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu organizacji wyjazdu i ustalenia dalszych etapów działań.

Stawki dofinansowania dla pracowników:

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 140

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

Ryczałt na koszty podróży:

ODLEGŁOŚĆ KWOTA [euro]
od 10 do 99 km 20
od 100 do 499 km 180
od 500 do 1999 km 275
od 2000 do 2999 km 360
od 3000 do 3999 km 530
od 4000 do 7999 km 820
8000 km lub więcej 1500

Zarządzenie nr Z.100.2022.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: zasad realizacji programu Erasmus+ na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.