PL

EN

Welcome to Poland 2024 - nabór wniosków
15 grudnia 2023

Dział Współpracy Międzynarodowej PBŚ informuje o naborze wniosków o udział w Programie Welcome to Poland.
Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

 • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
 • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 28 lutego 2024 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).
Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Dopuszczalne są maksymalnie 3 wnioski od jednego Wnioskodawcy. 

W Projekcie możliwa jest realizacja następujących działań:

 • działania związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy;
 • organizacja i rozwijanie miejsca dedykowanego obsłudze studentów, naukowców i kadry zagranicznej, tzw. Welcome Centre oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do jego funkcjonowania;
 • rozwijanie istniejących Welcome Center w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS;
 • świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA;
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia;
 • rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji Polski oraz polskiej instytucji w procesach edukacyjnych i naukowych itp.;
 • rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów Projektu, w tym współpracy z absolwentami;
 • działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów, naukowców itp.);
 • tworzenie filmów, treści multimedialnych oraz tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych, w atrakcyjnej formie prezentujących Polskę, uprawnioną jednostkę, sylwetki studentów, doktorantów i absolwentów itd. ze szczególnym uwzględnieniem unikatowości, oryginalności i jakości oferty jednostki wnioskującej;
 • szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą (w tym udział w targach, organizowanie spotkań dla grupy docelowej itp.);
 • Wsparcie stowarzyszeń studentów zagranicznych lub aktywności kół studentów zagranicznych w ramach samorządu studenckiego oraz działań networkingowych inicjowanych i organizowanych przez studentów zagranicznych lub zagraniczna kadrę;
 • organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i dyskusji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wszystkie powyższe działania będą możliwe do realizacji zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej oraz zdalnej.

Projekt może być realizowany pomiędzy 1 września 2024 r. a 31 sierpnia 2026 r. Projekt może trwać 12, 18 albo 24 miesiące.
Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi minimum 100 000,00 PLN a maksymalnie 500 000,00 PLN.
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie: nawa.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej:
adres e-mail: ram@pbs.edu.pl
tel: +48 52 374 88 49.