Welcome to Poland
12 maja 2022

Politechnika Bydgoska została beneficjentem ogólnopolskiego programu "Welcome to Poland", finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Zasadniczym celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy.

W jego ramach wdrażany jest projekt „Welcome to PBS - przystosowanie Politechniki Bydgoskiej do przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy”, który jest owocem wzajemnej aktywności pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Projekt będzie realizowany w terminie od 01.05.2022 do 30.04.2023.

Głównym zadaniem projektu jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej. W tym celu zostaną przeprowadzane warsztaty integracyjno-kulturowe oraz wyjazdy, dzięki którym studenci oraz kadra zagraniczna będzie mogła poznać polskie zwyczaje i kulturę, a studenci i kadra polska zaznajomić się ze zwyczajami i kulturą panującą w krajach pochodzenia zagranicznej społeczności akademickiej Politechniki Bydgoskiej. Zostanie powołane biuro Welcome Center ds. Jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej.

Pozostałe aktualności