Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007 - zmiana terminu realizacji projektu
20 marca 2022

Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007 „Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP”

Zasadniczym celem wyjazdu prof. Bukaluka do Uniwersytetu w Bergen jest nawiązanie kontaktów z pracownikami Wydziału Matematyki i Nauk Przyrodniczych. Głównym obszarem zainteresowań wizytującego, który jest doświadczonym specjalistą z zakresu fizykochemii materiałów, będzie proces dydaktyczny, a zwłaszcza interdyscyplinarność kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych. Szczególną uwagę prof. Bukaluk chciałby zwrócić na sposób przekazywania wiedzy z zakresu nauk podstawowych studentom kierunków technicznych i przyrodniczych. Jego zainteresowanie będzie dotyczyło również zastosowania nowoczesnych metod dydaktycznych w procesie kształcenia, takich jak nauczanie problemowe, myślenie projektowe, nauczanie przez działanie, użycie technik medialnych w kształceniu, a także ewaluacji procesu kształcenia. Spotkania z kadrą akademicką, wizyty w laboratoriach dydaktycznych i naukowych, będą podstawą do wykorzystania norweskich doświadczeń w kształceniu studentów na PBŚ w Bydgoszczy.
Partner projektu:
•    University of Bergen
https://www.uib.no/en

Wysokość dofinansowania przyznanego na realizację projektu to 5 175,00 EUR.
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2022 r.
Kierownikiem projektu jest mgr inż. Agata Bukaluk (agata.bukaluk@pbs.edu.pl).

Projekt Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP, realizowany w ramach PROGRAMU EDUKACJA, jest dofinansowany w 15% ze środków budżetu państwa w kwocie 776,25 EUR.

Projekt EOG/19/K1/D1/W/0007 Nawiązanie współpracy pomiędzy UiB i UTP korzysta z dofinansowania o wartości 4398,75 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Pozostałe aktualności