Otwarte konkursy NCBR CORNET i NCBR EUREKA
19 lipca 2023

Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Jej celem jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

W ramach Inicjatywy CORNET mogą być finansowane projekty o dowolnej tematyce zgodnie z potrzebami danego zrzeszenia branżowego. Finansowane będą badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży oraz inne – działania zw. z rozpowszechnianiem wyników projektu, promocją, zarządzaniem projektem, organizacją posiedzeń Komitetu Użytkowników (w tym koszty dojazdów oraz noclegów członków Komitetu) (zgodnie z krajowymi zasadami konkursu oraz regulaminem konkursu międzynarodowego).

Budżet konkursu dla polskich podmiotów w 36. Konkursie wynosi 750 000 euro. Zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia konkursu (tj. 21 czerwca 2023 r.): 1 euro = 4,4328 zł
Zakończenie naboru wniosków przewidziano na 27 września 2023 r., godz. 12:00 (12.00 pm CEST).

Sposób składania wniosków 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://cornet.online/EN/CallsForProposals/submission-tool/submission-tool_node.html. Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum międzynarodowego.
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie branżowe) jest zobowiązany złożyć do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/inicjatywa-cornet-36-konkurs

Kolejnym konkursem do aplikowania na który zachęcamy Państwa jest EUREKA. Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Beneficjentami konkursu po stronie polskiej mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Sfinansowane mogą być badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Alokacja dla polskich wnioskodawców wynosi 5 000 000 PLN.
Wysokość dofinansowania przyznanego przez NCBR (w PLN) nie może przekraczać kwoty określającej udział polskiego partnera w budżecie projektu, wyliczonej na podstawie danych zawartych we wniosku międzynarodowym złożonym poprzez platformę EUREKA SmartSimple wg kursu EBC na dzień otwarcia naboru wniosków: 1 EUR = 4.5133 zł

Zakończenie naboru wniosków: 20 października 2023 r. godz. 13:59:59 CEST, a wyniki konkursu: I kw. 2024 r.

Sposób składania dokumentów
Elektronicznie, w formie skanów odręcznie podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanych na adres eureka@ncbr.gov.pl.
Dodatkowo wnioskodawca wraz z liderem/partnerami konsorcjum międzynarodowego wypełnia i składa elektronicznie w języku angielskim wniosek międzynarodowy na platformie https://eureka.smartsimple.ie, w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2023 r., godz. 13:59:59 CEST.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/eureka-nabor-w-roku-2023

Informacji o naborze udziela Dział Współpracy Międzynarodowej e-mail: ram@pbs.edu.pl, tel. 52 374 92 97.