Nabór wniosków do Welcome to Poland
25 października 2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do kolejnej edycji programu Welcome to Poland. Jego głównym celem jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

- budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia,
- budowaniem potencjału w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej,
- promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w tym poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.

Wnioskodawcami w programie Welcome to Poland w naborze w 2022 r. mogą być podmioty prowadzące kształcenie w Polsce: uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach programu Welcome to Poland (2022) wspierane są m.in. następujące działania:

- aktywności związane z internacjonalizacją „w domu” oraz rozwojem potencjału Wnioskodawcy w przyjmowaniu i obsłudze studentów, naukowców i kadry z zagranicy,
- organizacja lub utrzymanie tzw. Welcome Centre,
- rozwijanie Welcome Centre w celu zapewnienia standardów obsługi naukowców na poziomie rekomendowanym przez EURAXESS,
- świadczenie usług doradczych w zakresie MSCA,
- kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i naukowym oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia,
- rozwój współpracy z zagranicznymi absolwentami,
- rozwijanie lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych przeznaczonych do realizacji celów projektu,
- działania promocyjne oraz tworzenie filmów, treści multimedialnych i tradycyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych,
- szkolenia, spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w kraju i za granicą,
- organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej.

Wnioski należy składać do 31.01.2023 r. Długość trwania projektów to 12, 18 lub 24 miesiące, przy czym projekty powinny być zrealizowane w okresie między 1.06.2023 a 31.05.2025 r.

Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Kwota dofinansowania pojedynczego projektu wynosi od 100 tys. zł do 400 tys. zł.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są tutaj: link

Więcej informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej: Monika Wnęk, tel. 52 374 92 97, monika.wnek@pbs.edu.pl

Zachęcamy!