PL

EN

Welcome Centre - informacje

Politechnika Bydgoska została beneficjentem ogólnopolskiego programu "Welcome to Poland" (nabór NAWA 2021).

Zasadniczym celem programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez współpracę akademicką z zagranicznymi podmiotami, podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. 

W ramach ww. programu wdrażany jest projekt „Welcome to PBS - przystosowanie Politechniki Bydgoskiej do przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy”. 
Zgodnie z zarządzeniem nr Z.159.2021.2022 z dnia 30/06/2022 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Dziale Współpracy Międzynarodowej powstała komórka o nazwie Welcome Centre
Do jej zadań należy koordynowanie działań związanych z obsługą zagranicznych studentów i wykładowców, goszczących w murach naszej uczelni, a w szczególności :
1)    kompleksowa obsługa zagranicznych studentów i kadry z zagranicy;
2)    podejmowanie działań związanych z integracją i adaptacją studentów zagranicznych w społeczności akademickiej;
3)    pomoc i mediacja w załatwianiu spraw administracyjnych;
4)    pomoc i wsparcie dotyczące funkcjonowania na Politechnice oraz w Bydgoszczy;
5)    opracowanie i wdrażanie harmonogramu imprez integrujących całe środowisko PBŚ;
6)    współpraca z jednostkami uczelnianymi oraz organizacjami studenckimi;
7)    współpraca z administracją Domów Studenta w zakresie zakwaterowania i obsługi studentów, doktorantów oraz pracowników zagranicznych;
8)    przygotowywanie sprawozdań i analiz wynikających z zakresu działalności.

Ważnym aspektem projektu są również działania mające na celu kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej. W tym celu przeprowadzone zostanie kompleksowe szkolenie dla kadry Politechniki Bydgoskiej zaangażowanej w przyjmowanie i obsługę studentów i pracowników zagranicznych oraz działania integracyjno-kulturowych mających na celu integrację studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Politechniki Bydgoskiej.


Projekt pt. „Welcome to PBS – przystosowanie Politechniki Bydgoskiej do przyjmowania i obsługi studentów oraz kadry z zagranicy" umowa nr BPI/WTP/2021/1/00014/U/00001 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2022 do 30.04.2023. Budżet - 275 600 zł.