PL

EN

HR Excellence In Research

ETAP WDRAŻANIA / IMPLEMENTATION PHASE

Decyzją Komisji Europejskiej Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich dołączyła do elitarnego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence In Research, co oznacza, że PBŚ stał się instytucją, która tworzy przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiada przejrzyste zasady rekrutacji pracowników naukowych.

By the decision of the European Commission, Bydgoszcz University of Science and Technology joined the elite group of institutions awarded with the “HR Excellence In Research”, which means that PBS has become an institution that creates a friendly work environment, supports scientific development, and implements transparent rules for recruiting researchers.

Do prac związanych z wdrożeniem Logo HR został powołany Zespół, który koordynuje działania mające na celu utrzymanie tego wyróżnienia w kolejnych latach. / For implementation of the “HR Excellence in Research” at PBS, a working group has been appointed, which coordinates and oversees all activities aimed at implementation of the HRS4R strategy.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Nr Z.106.2022.2023 skład zespołu ds. realizacji logo HR: / Members of the working group for “HR Excellence in Research” implementation:

przewodniczący – Magdalena Kolenda (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)

członkowie:

 • Krzysztof Pawłowski (Wydzoał Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),

 • Przemysław Strzelecki (Wydział Inżynierii Mechanicznej),

 • Izabela Wielewska (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii),

 • Jacek Majewski (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki),

 • Maciej Schulz (Wydział Zarządzania),

 • Ireneusz Grubecki (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej),

 • Magdalena Kruszczyńska (Dział Spraw Pracowniczych),

 • Paweł Smolak (Biuro Legislacji i Kontroli Zarządczej),

 • Aleksandra Mielczarek (Dział Współpracy Międzynarodowej),

 • Natalia Pieniek-Gniadek (Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów),

 • Weronika Fanslau (Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego).

Zadania Zespołu ds. wdrażania Logo HR / Tasks of the working group for “HR Excellence in Research” implementation:

 • realizacja zadań określonych w planie działania do logo HR / Implementing „Plan of action” at PBS;
 • wdrażanie strategii HR Excellence in Research na PBŚ /  Implementing HRS4R strategy at PBS;
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawa wynikających z realizacji strategii i przedłożenie ich właściwemu organowi uczelni /  Drafting legal acts that support implementation of the HRS4R and submitting it to the respective parts of the university’s administration;
 • przekazywanie jednostkom informacji dotyczących podejmowanych działań w ramach procesu wdrażania strategii HR Excellence in Research / Transmission of information regarding HRS4R implementation at PBS to the respective departments at PBS;
 • wspieranie na bieżąco jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań w ramach planu działania / Providing support to the departments responsible for the implementation of the respective tasks within “Plan of action”;
 • zbieranie i analiza dokumentacji niezbędnej do wykonania oceny śródokresowej, w tym sprawozdań z przeprowadzonych prac, projektów aktów prawnych, harmonogramów szkoleń oraz dokumentacji z postępowań rekrutacyjnych / Collecting and analysis of the information needed to conduct internal review (including reports on the conducted tasks, projects and legal acts);
 • przygotowanie wniosku/sprawozdania do oceny śródokresowej / Preparing schedule for training and collect copies of the finalized recruitment documents/Preparing and submitting the internal review.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prorektor ds. nauki i ewaluacji. / Supervision of the working group for “HR Excellence in Research” implementation: Vice-Rector for Science and Evaluation.
Podsumowanie prac  / Summary of the work

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 1-11 czerwca 2021 r. wśród pracowników badawczych,  badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz doktorantów - pobierz / Results of the survey carried out on days June 1st till June11th 2021 among the researchers, research-teaching, teaching faculty and PhD students. - download
Polityka otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R) na Politechnice Bydgoskiej - pobierz / OTM-R policy at PBS - download

Lista Kontrolna OTM-R  - pobierz / OTM-R Checklist - download 

ETAP APLIKOWANIA / APPLICATION PHASE

Logo to nadawane jest instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Jest to znak jakości, potwierdzający, że Uczelnia prowadzi przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery oraz zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.
„HR Excellence in Research” is awarded to Institutions, which have implemented “The European Charter for Researchers” and “The Code of Conduct for Recruitment of Researchers”.  The HR logo is a quality mark confirming that the University conducts a transparent process of recruiting researchers, creates friendly working environment and supports the development of scientific careers.

“The European Charter for Researchers” describes the rights and obligations of researchers, their employing institutions and research funding organizations. They concern working conditions, research career development, mobility, and mentoring of the early-stage researchers.

“The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” includes the rules for the recruitment of researchers, which should be followed to ensure equal treatment for all researchers in Europe. This principle assumes publishing transparent information about competition procedures, ensuring the possibility of professional development at all stages of the scientific career, and implements the non-discrimination policy (against sex, age, origin, and language).

Skład „Zespołu ds. przygotowania Wniosku do Komisji Europejskiej o nadanie loga HR” / Members of the working group for „HR Excellence in Research” application to the European Commision:

 • head – Magdalena Kolenda (Faculty of Animal Breeding and Biology)

  members:

 • Krzysztof Pawłowski (Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture),

 • Przemysław Strzelecki (Faculty of Mechanical Engineering),

 • Izabela Wielewska (Faculty of Agriculture and Biotechnology ),

 • Jacek Majewski (Faculty of Telecommunications, Computer Science and Electrical Engineering),

 • Maciej Schulz (Faculty of Management),

 • Ireneusz Grubecki (Chemical Technology and Engineering),

 • Magdalena Kruszczyńska (Department of Employee Affairs),

 • Paweł Smolak (Office of Legislation and Management Control),

 • Aleksandra Mielczarek (International Relations Office),

 • Natalia Pieniek-Gniadek (University Council of Doctoral Students' Self-Government),

 • Weronika Fanslau (University Student Government Council).

Deklaracja / Statement

Europejska Karta i Kodeks Naukowca / European Charter and Code of Conduct for Researchers

10 maja 2019 roku Politechnika Bydgoska złożyła wniosek o przyznanie Loga HR. Do Komisji Europejskiej przesłane zostały następujące dokumenty:

On May 10th 2019, on behalf of Bydgoszcz University of Science and Technology, the following application documents for “HR Excellence in Research” have been submitted to the European Commission:

Opis procesu Analizy GAP /  Methodology of GAP analysis

Analiza GAP / GAP analysis

Lista Kontrolna OTM-R / OTM-R checklist

Plan działania / Plan of Action
KORZYŚCI PRZYZNANIA LOGO HR: / Benefits of the „HR Excellence in Research” Award:

 • znak jakości dla instytucji poprzez potwierdzenie przestrzegania norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych / Quality mark for the institution confirming implementation of the ethical rules of conduct in working environment and scientific research;
 • szansa na wzmocnienie wizerunku Uczelni, jako miejsca stwarzającego dobre warunki dla rozwoju badań i nauki / Opportunity for the institution to strengthen the positive image as a place that creates good working environment for conducting scientific research;
 • promocja instytucji wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako ta, która zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju / Promotion of the institution among international organizations and scientists as the one that provides scientists with the best conditions for work and development;
 • ułatwienie uzyskiwania grantów europejskich (HORYZONT 2020) / Facilitating applications for European grants (HORIZON 2020);
 • kategoria naukowa / Scientific award.