PL

EN

Rekrutacja - polski

Rekrutacja obcokrajowców (w tym obywateli Ukrainy) na studia prowadzone w języku polskim
na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Zapraszamy na studia wyższe na Politechnice Bydgoskiej.  

Kontakt dla cudzoziemcówcis@pbs.edu.pl; +48 52 340 88 49+48 52 374 92 99, +48 52 374 92 59

Aplikacje należy zgłaszać online poprzez stronę: apply.pbs.edu.pl


Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja na semestr zimowy roku akadmieckiego 2024/2025 będzie prowadzona od 3.06.2024Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.


Lista kierunków I stopnia - rekrutacja na sem. zimowy 2024/2025


Egzaminy praktyczne - studia I stopnia (stacjonarne)

 • architektura
 • architektura wnętrz
 • komunikacja wizualna
 • wzornictwo

Egzaminy praktyczne - studia II stopnia 

 • architketura wnętrz 

Osoby nie będące obywatelami polskimi (zwani dalej „cudzoziemcami”) mogą być przyjmowane na studia: pierwszego oraz drugiego stopnia, na kształcenie w szkołach doktorskich, a także studia podyplomowe prowadzone na PBŚ w języku polskim lub w języku angielskim.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia, na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3. Decyzji ministra;
4. Decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5. Decyzji dyrektora NCN o przyznawaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6. Decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach:

 • bez odpłatności
 • odpłatności

Na zasadach bez odpłatności mogą studiować:

 • cudzoziemcy - obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 ,138 i 771);
 • cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zasadach odpłatności studiować mogą:

 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te podejmują studia na zasadach odpłatności.


Jak aplikować na studia?

Proces aplikacji na studia na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, które prowadzone są w języku polskim składa się z 5 etapów:

ETAP I

Pierwszym etapem jest założenie konta kandydata na stronie: apply.pbs.edu.pl i wypełnienie formularza aplikacyjnego:

ETAP II

Kolejnym etapem jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydatów aplikujących na studia opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych, na studia wymagające przystąpienia do egzaminu 150 złotych. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną.

Opłaty należy dokonać na konto uczelni:

Nazwa Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Adres Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
Nazwa banku PEKAO S.A II O/Bydgoszcz
Adres banku Plac Teatralny 4, 85-056 Bydgoszcz, Poland
IBAN   PL93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
SWIFT PKOPPLPW

Należy pamiętać, iż posiadanie potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej jest niezbędne w dalszym procesie rekrutacji.

ETAP III

Trzecim krokiem jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów i dołączenie ich w systemie: apply.pbs.edu.pl. Lista wymaganych dokumentów:

ETAP IV

Podczas tego etapu złożone przez kandydata dokumenty są przetwarzane i analizowane. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, niezwłocznie otrzyma list akceptacyjny, który niezbędny jest do uzyskania wizy, a w następnej kolejności Zaświadczenie o przyjęciu obcokrajowca na studia. 

W przypadku, gdy złożone dokumenty będą niepełne, kandydat zostanie poproszony o ich uzupełnienie.  

ETAP V

Po przyjeździe do Polski, student zobowiązany jest do złożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w:

Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój B 5  lub B 6
ul. Aleje prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz, Polska

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: cis@pbs.edu.pl

Szczegółowo opisana procedura aplikacyjna dostępna jest tutaj


WYMAGANIA JĘZYKOWE

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na PBŚ w języku polskim muszą wykazać się dobrą znajomością języka polskiego (dobra – pozwalająca na swobodne porozumiewanie się podczas zajęć prowadzonych na uczelni).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, 
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Uznanie zagranicznych świadectw i dyplomów

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat z zagranicy musi posiadać:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich),
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) – w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich), 

które uprawniają go do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Świadectwo szkolne (matura)/dyplom szkoły wyższej muszą zostać zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem/dyplomem.

Wymogi formalne do świadectw uzyskanych poza granicami Polski

Świadectwa wydane za granicą muszą uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania oraz być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Zagraniczne świadectwa może zostać uznane w następujący sposób:

1) z mocy prawa – dokumenty nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, w związku z tym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Lista świadectw uznanych z mocy prawa,

2) w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty – dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, bądź też w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

LEGALIZACJA Jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.  
APOSTILLE Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu w tym państwie jest zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.   

UWAGA!

Do świadectwa szkolnego (maturalnego)/dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne)/dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty/w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości/dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.


Oferta kierunków w języku polskim prowadzonych na Politechnice Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich:

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia


Wysokość opłat w roku akademickim 2024/2025
 


Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest jedynie w dwóch przypadkach:
- kiedy kierunek, na który aplikował kandydat, nie został uruchomiony (np. z powodu niewystarczającej liczby chętnych),
- albo kiedy kandydat zrezygnował z dalszego aplikowania na studia, przed zakończeniem procesu rekrutacyjnego.
W przypadku zaistnienia co najmniej jednego z powyższych warunków, możliwy staje się zwrot opłaty rekrutacyjnej. W tym celu należy wypełnić poniższe podanie i dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (Fordon, Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek: Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój B 6, tel. 52 374 92 97), albo w formie drukowanej albo w formie elektronicznej (pdf) na cis@pbs.edu.pl:


Legalizacja pobytu

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski bez legalizacji swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają oni przedłużyć pobyt powinni dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski przed upływem 3 miesięcy. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu.

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Bydgoszczy zajmuje się:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1
85-066 Bydgoszcz