PL

EN

Stypendia, inne programy

Aktualna oferta grantów na badania i stypendiów zagranicznych dostępna jest na stronie EURAXEES www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

 

1

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 2 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 2

Termin: nabór ciągły do 10 grudnia 2025

link

 

2

Turcja - Tubitak International Fellowship For Outstanding Researchers Programme dla naukowców po doktoracie z minimum czteroletnim doświadczeniem zawodowym

oraz

International Fellowship for Early Stage Researchers Programme dla naukowców poniżej 40 roku życia do czterech lat po doktoracie

termin: nabór ciągły link

3

Kraje członkowskie EMBO – granty na wymianę naukową dla doktorantów i osób po doktoracie

Termin: nabór ciągły

link

 

4

Brazylia (São Paulo) – Visiting Researcher Program dla naukowców po doktoracie

Termin: nabór ciągły

link

 

 

5

Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla osób po doktoracie z każdej dziedziny

Termin: nabór ciągły;
komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, lipcu i listopadzie

link

 

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA)

Opis działalności: NAWA koordynuje i organizuje rekrutację oraz kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne. W ofercie stypendialnej NAWA znajdują się informacje o możliwościach wyjazdów na studia częściowe, staże naukowe oraz kursy językowe w niektórych z 38 krajów świata.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor, profesor
Więcej informacji: link

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze. Swoje cele FNP osiąga przyznając m.in. indywidualne nagrody i stypendia dla naukowców.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor
Więcej informacji: link

FUNDUSZ STYPENDIALNY w ramach MECHANIZMU NORWESKIEGO

Opis działalności: Program „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” z Norweskich Funduszy przyczynia się do wzmacniania potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

Więcej informacji: link

NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ (DAAD)

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Opis działalności: DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych i związków studenckich. Jej zadaniem jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. DAAD oferuje różne krótko- i długoterminowe stypendia indywidualne dla naukowców z różnym stażem, kursy wakacyjne, finansuje też podróże grupowe.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor, pracownik naukowy
Więcej informacji: link

FUNDACJA ALEXANDRA von HUMBOLDTA

Alexander von Humboldt Stiftung

Opis działalności: Fundacja Alexandra von Humboldta jest organizacją non-profit, utworzoną przez Republikę Federalną Niemiec w celu promocji międzynarodowej współpracy badawczej. Fundacja przyznaje stypendia na badania w Niemczech.
 
Jakie dziedziny: wszystkie dziedziny nauki
Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem), profesor
Więcej informacji: link

NIEMIECKA WSPÓLNOTA BADAWCZA (DFG)

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Opis działalności: DFG to niezależna organizacja udzielająca wsparcia finansowego i promująca badania naukowe oraz współpracę międzynarodową. Organizacja udziela grantów indywidualnym naukowcom na badania naukowe, a także prowadzi większe programy stypendialne oraz wspiera różne naukowe wydarzenia.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor (z różnym stażem naukowym)
Więcej informacji: link

FUNDACJA FRITZ THYSSEN

Fritz Thyssen Stiftung

Opis działalności: Fundacja udziela grantów na badania naukowe głównie w Niemczech, wspiera wyjazdy stypendialne i wymianę naukowców, a także udziela dotacji na organizację konferencji.

Jakie dziedziny: historia, kultura, religia, język, polityka, gospodarka, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, medycyna, nauki przyrodnicze
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem naukowym) za pośrednictwem uczelni lub innej instytucji naukowej non-profit
Więcej informacji: link (w języku angielskim)

STYPENDIA AMBASADY FRANCUSKIEJ

Opis działalności: stypendia naukowo-badawcze dla naukowców na różnym etapie kariery, którzy chcą prowadzić badania we Francji i dla osób chcących studiować w tym kraju.

Jakie dziedziny: zależnie od programu
Kto może aplikować: student 5 roku, absolwent, doktorant, doktor (na różnym etapie kariery)
Więcej informacji: link1link2link3

WYSZEHRADZKI MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY

Visegrad Fund

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego. Oferuje bardzo wiele różnych programów stypendialnych.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu)
Więcej informacji: link1link2

FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA

Kościuszko Foundation

Opis działalności: amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, realizująca szereg programów stypendialnych przyczyniających się do wymiany doświadczeń edukacyjnych, naukowych i kulturalnych.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: student, doktorant, pracownik naukowy
Więcej informacji: link

UNESCO

Opis działalności: program stypendialny dla młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej realizowany jest przez Polski Komitet ds. UNESCO.

UNESCO dysponuje bogatą ofertą stypendiów, realizowanych między innymi we współpracy z rządami państw członkowskich oraz innymi partnerami. Większość propozycji stypendialnych kierowana jest do reprezentantów określonych grup krajów oraz do przedstawicieli określonych gałęzi nauki. Stypendia UNESCO w dziedzinach priorytetowych przeznaczone są dla kandydatów do 45 roku życia, pragnących pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie swojej specjalizacji. Są to stypendia krótkoterminowe od 3 do 6 miesięcy. Kandydat sam nawiązuje kontakt z ośrodkiem naukowym, w którym zamierza odbywać staż.

Więcej informacji: link

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Opis działalności: GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej powstało z inicjatywy byłych stypendystów i studentów związanych z GFPS e.V. – Stowarzyszeniem Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Ideą przyświecającą założycielom było stworzenie organizacji partnerskiej ściśle współpracującej z GFPS zarówno w dziedzinie wymiany stypendialnej, jak i naukowo-kulturalnej Polski i Niemiec.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant (do 32 roku życia)
Więcej informacji: link

FUNDACJA VOLKSWAGENA

Volkswagen Stiftung

Opis działalności: niezależna organizacja non-profit udzielająca wsparcia finansowego w różnych dziedzinach badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych pomysłów i interdyscyplinarnych projektów. Organizacja oferuje różne programy stypendialne oraz wsparcie finansowe na organizację warsztatów, sympozjów, konferencji, szkół letnich.

Jakie dziedziny: inżynieria, nauki przyrodnicze, medycyna, ekonomia, prawo, nauki społeczne
Kto może aplikować: doktor (z różnym stażem – w zależności od programu)
Więcej informacji: link

EURAXESS – portal mobilnych naukowców

Stypendia zagraniczne – aktualne terminy aplikacji: link

Baza ofert stypendialnych zawiera listę instytucji polskich i zagranicznych, które przyznają stypendia, granty badawcze oraz oferują inne możliwości finansowania badań polskich naukowców. Oferty zostały podzielone wg dziedzin naukowych. 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

Opis działalności: NCN jest agencją wykonawczą z siedzibą w Krakowie, powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. NCN finansuje projekty badawcze naukowców z różnym stażem, stypendia doktorskie, projekty międzynarodowe na drodze otwartych konkursów.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie
Więcej informacji: link

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Opis działalności: Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach badawczych, realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców oraz inne zadania zlecone przez MNiSzW.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: doktorant, doktor na każdym etapie
Więcej informacji: link

EUREKA

Opis programu: Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 39 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołanej w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Inicjatywa nadzorowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowa procedura aplikacji

Więcej informacji: link

CEI – Inicjatywa Środkowoeuropejska

Opis programu: CEI (Central European Initiative) to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. W Polsce koordynowana przez MNiSzW. Obecnie liczy 18 członków. Są to: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Włochy i Węgry.

Misją IŚE jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi. Główne hasło współpracy: regionalna współpraca w celu integracji europejskiej. Ponadto IŚE działa jako łącznik między państwami w makroregionach takich jak regiony: Bałtyku, Dunaju, Adriatyku i Morza Czarnego.

IŚE realizuje swoją misję poprzez następujące fundusze i instrumenty:

  • CEI Cooperation Fund
  • CEI Fund at the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
  • CEI Know-how Exchange Programme (KEP)
  • CEI University Network
  • CEI Science and Technology Network
  • EU-funded projects

Więcej informacji: link

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (FNP)

Opis działalności: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, samodzielną finansowo instytucją typu non-profit, powołaną dla pełnienia misji wspierania nauki w Polsce. FNP jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja wspiera wybitnych naukowców i zespoły badawcze, transfer osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaga inicjatywy służące polskiej nauce. Swoje cele FNP osiąga przyznając subwencje na modernizację zaplecza naukowego i ochronę zbiorów naukowych, a także wspierając inne przedsięwzięcia takie, jak konferencje, programy wydawnicze. Fundacja oferuje 25 różnych programów dla naukowców na wyżej wymienione cele.


Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: pracownik naukowy przed doktoratem, doktor (na każdym etapie kariery naukowej), profesor, zespoły badawcze, instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, biblioteki.
Więcej informacji: link

 POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA

Opis działalności: Fundusze norweskie przyczynią się do spójności społecznej i gospodarczej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Fundusze norweskie promują dwustronne stosunki z krajami – beneficjentami.

Więcej informacji: link1link2

 FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

Opis działalności: międzynarodowa organizacja promująca współpracę głównie między państwami Grupy Wyszehradzkiej i państwami zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego; organizacja oferuje bardzo wiele różnych programów, grantów oraz realizuje projekty naukowe i edukacyjne.

Jakie dziedziny: wszystkie
Kto może aplikować: każdy (w zależności od programu) instytucje non-profit, edukacyjne, naukowe, przedsiębiorstwa prywatne, władze lokalne
Więcej informacji: link1link2

AGREENSKILLS – francuskie granty w dziedzinie nauk rolniczych

Opis programu: francuskie konsorcjum Agreenium, zrzeszające dwie duże instytucje naukowo-badawcze, INRA i CIRAD oraz kilka francuskich szkół wyższych specjalizujących się w szeroko pojętych naukach rolniczych, ogłosiło konkurs pod nazwą AgreenSkills na granty dla młodych naukowców (tzw. post-doc). Kandydaci powinni przedstawić projekt badawczy i wybrać jedną z instytucji zrzeszonych w Agreenium jako miejsce swoich przyszłych badań. Konkurs pozostanie otwarty w trybie ciągłym przez najbliższe 4 lata, przy czym dwa razy w ciągu roku (po 15 maja i po 15 listopada) będą organizowane panele selekcyjne.

Więcej informacji: link