PL

EN

Nostryfikacja

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

 

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie:         

  • art. 327 ust. 2 i 5  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742);
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. poz. 1881);
  • Zarządzenia NR Z.138.2022.2023 Rektora Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów prowadzonej na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
     

Uczelnia musi spełniać wymogi przewidziane w art. 327 ust. 4 Ustawy Prawo i Szkolnictwie Wyższym i Nauce, czyli posiadać kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego kieruje się do Rektora Politechniki Bydgoskiej.
 

  • Wniosek (załącznik nr 1 NR Z.138.2022.2023)
  • Dyplom ukończenia studiów
  • Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;
  • Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego Wnioskodawca został przyjęty na studia

*Rada nostryfikacyjna może, po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski dokumentów wymienionych w punktach 2-4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie można zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż powyższe!

Wysokość opłaty za przeprowadzenia postepowania nostryfikacyjne wynosi 50 % wynagrodzenia profesora. Opłata jest pobierana niezależnie od wyniku postepowania. 

*Wysokość wynagrodzenia profesora określa rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.9.2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1838 ze zm.)
Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od otrzymania zawiadomienia, pod rygorem zwrotu wniosku.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uczelni: Bank Pekao S.A. PL93 1240 3493 1111 0000 4279 1256.

Jeżeli kandydat ma trudną sytuację materialną może wnioskować do Rektora o zwolnienie z opłaty. Wniosek powinien być udokumentowany. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek na wydziale, w którym toczy się postępowanie, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Wniosek złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany. Termin do złożenia wniosku nie podlega przywróceniu.

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego opłaty nie pobiera się.

Rektor wyznacza właściwego dziekana - wniosek o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego rektor przekazuje dziekanowi, do którego przypisana jest dyscyplina wskazana we wniosku. Jeżeli dziekan, któremu przekazano wniosek, stwierdzi, że wniosek powinien dotyczyć innej dyscypliny naukowej niż zaproponował Wnioskodawca, niezwłocznie zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem do rektora. Rektor ponownie wyznacza dziekana właściwego do przeprowadzenia postępowania.

Dziekan dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, dziekan wyznacza Wnioskodawcy dodatkowy termin na korektę wniosku lub uzupełnienie, nie krótszy niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Dziekan Wydziału zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o rozpoczęciu postępowania nostryfikacyjnego, wysokości i terminie wniesienia opłaty za jego przeprowadzenie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od otrzymania zawiadomienia, pod rygorem zwrotu wniosku.

Dziekan powołuje Radę Nostryfikacyjną w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
Rada porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania podobnych studiów prowadzonych na Politechnice. Rada w przypadku stwierdzenia istotnych różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów zobowiązuje w formie pisemnej wnioskodawcę do zdania egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, ustalając warunki i terminy ich przeprowadzenia.
Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego Rada sporządza protokół (załącznik nr 2 do Z.138.2022.2023) i przekazuje go Rektorowi.

Rektor wydaje rozstrzygnięcie w trzech egzemplarzach, po jednym dla: wnioskodawcy, Centrum Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Działu Współpracy Międzynarodowej.

Po zapoznaniu się z protokołem przekazanym przez Radę, Rektor może podjąć poniższe rozstrzygnięcia:

1) Uznanie dyplomu – w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE 

2) Odmowa uznania dyplomu – w formie decyzji Rektora

W przypadku braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego, rektor wydaje postanowienie o odmowie jego przeprowadzenia. Na postanowienie służy zażalenie.