PL

EN

O nas

Zadania Działu:

 • obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych w szczególności realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, programu Erasmus+, EUREKA, COST;
 • obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych w szczególności finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Norweski, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 • wyszukiwanie i upowszechnianie wśród społeczności akademickiej PBŚ informacji o możliwościach pozyskiwania środków na realizację projektów międzynarodowych;
 • organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych oraz świadczenie usług doradczych dla pracowników PBŚ w zakresie zasad przygotowania projektów międzynarodowych;
 • współpraca i monitorowanie postępów prac nad przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne dla międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych;  
 • koordynowanie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów oraz przygotowanie wymaganych załączników;
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Projektów w związku z realizacją międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych;
 • przygotowanie projektu pełnomocnictwa dla Kierownika Projektu;
 • wsparcie doradcze dla Kierowników Projektów i Zespołów Projektowych w zakresie bieżącej realizacji projektów w szczególności angażowania wykonawców/personelu projektu, właściwego sporządzania dokumentacji projektu, realizacji działań promocyjnych i upowszechniających;
 • współpraca z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz krajowymi i europejskimi biurami programów międzynarodowych w zakresie realizowanych umów;
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem i terminowym przekazywaniem właściwym instytucjom dokumentacji sprawozdawczej tj. wniosków o płatność/sprawozdań/raportów dot. projektu w czasie jego realizacji oraz okresie trwałości;
 • weryfikacja zgodności zapisów wniosków o płatność/sprawozdań/raportów z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umowy w części dot. zakresu rzeczowego, założonych celów, wskaźników projektu, zgód dot. wprowadzonych zmian  oraz współpraca z Kierownikiem projektu w tym zakresie;
 • koordynowanie procesu podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
 • inicjowanie procesów związanych z dostosowaniem wewnętrznych przepisów i procedur do wymogów dokumentacji konkursowych oraz obowiązków wynikających z umów na realizację międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych;
 • obsługa umów/porozumień o współpracy naukowej lub naukowej i dydaktycznej pomiędzy uczelniami zagranicznymi oraz o współpracy naukowej z innymi podmiotami;
 • prowadzenie działalności Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (doradztwo, konsultacje itp.);
 • obsługa administracyjna zagranicznych ofert stypendialnych dla pracowników, studentów i doktorantów Politechniki;
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników, studentów i doktorantów, przyjazdami zagranicznych gości, cudzoziemcami przebywającymi na Uczelni (pracownikami, stypendystami);
 • realizacja międzynarodowych projektów mobilnościowych w ramach programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów i przyjazdów pracowników, studentów i doktorantów;
 • obsługa administracyjna procesu rekrutacja obcokrajowców na studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim oraz językach obcych (pełen cykl studiów); 
 • koordynowanie działań punktu obsługi studentów i kadry z zagranicy Welcome Centre;
 • wsparcie działań Działu Promocji związanych z promocją uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej w tym weryfikacja merytoryczna materiałów informacyjnych dotyczących oferty kształcenia obcokrajowców;
 • współpraca z regionem w zakresie współpracy międzynarodowej;
 • współpraca z administracją Domów Studenta w zakresie zakwaterowania studentów i obsługi gości zagranicznych;
 • przygotowywanie materiałów na posiedzenia właściwej komisji senackiej;
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby władz uczelni, MEiN, w tym Systemu POL–on.