PL

EN

Informacje dodatkowe

Przydatne informacje dla studentów, którzy planują wyjazd w ramach programu Erasmus+

Kryteria kwalifikacji – wymagania stawiane kandydatom:

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • w momencie wyjazdu będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze „kapitału mobilności” na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Przy wyborze kandydatów do wyjazdu pod uwagę będą brane:

  • ocena dotychczasowych wyników w nauce,
  • ocena znajomości języka obcego, potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem wydawanym przez Studium Języków Obcych PBŚ lub innym wydawanym przez upoważnione instytucje przeprowadzające egzaminy państwowe,
  • motywacja studenta do wyjazdu, wynikająca z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
  • wcześniejszy udział w programie Erasmus

Studenci w trakcie pobytu za granicą nie mogą być urlopowani lub przebywać na urlopie dziekańskim.

Na PBŚ pierwszeństwo do wyjazdu mają studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w żadnej z form mobilności w ramach programu Erasmus. Studenci, którzy uczestniczyli w programie mogą ponownie wyjechać, pod warunkiem że:
– nie będzie chętnych na wyjazd osób, które wcześniej nie wyjeżdżały w ramach programu Erasmus,
– nie wykorzystali wcześniej całego „kapitału mobilności”, jaki przypada na dany cykl studiów (uwzględnia się również wyjazdy bez grantu).

Minimalny okres pobytu za granicą nie może być krótszy niż 3 miesiące na studiach nie dłuższy niż 12 miesięcy (włączając okres praktyki będącej integralną częścią studiów) w jednym cyklu studiów.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).

Dofinansowanie wyjazdu na studia

Studenci wyjeżdżający na studia otrzymują stypendium programu Erasmus+. Stypendium wypłacane jest w walucie EUR.

Studenci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu od prorektora ds. współpracy międzynarodowej, po przedłożeniu „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+” do koordynatora uczelnianego, po wcześniejszej akceptacji koordynatora wydziałowego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego). Dofinansowanie może zostać przyznane studentom zakwalifikowanym do udziału w programie i wypłacane jest jednorazowo na cały wyjazd. Kwota ustalana jest na dany rok akademicki w oparciu o liczbę wyjeżdżających studentów oraz o pulę pieniędzy, jaką dysponuje prorektor na dany rok. Rozliczenie z przyznanego dofinansowania jest identyczne jak w przypadku rozliczenia ze stypendium Erasmusa, które określa umowa.

Studentom, którzy nabyli prawo do krajowych stypendiów i pożyczek, prawa te nie będą odbierane i powinni oni otrzymywać je regularnie w pełnym wymiarze w okresie odbywania studiów za granicą.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie mogą otrzymywać żadnych innych stypendiów czy subwencji w ramach innych programów lub inicjatyw Unii Europejskiej w trakcie trwania tej umowy.

Przed wyjazdem student podpisuje umowę z PBŚ, która określa warunki pobytu za granicą. Umowa określa wysokość stypendium i sposób przekazywania środków.

W trakcie pobytu za granicą:

Wszelkie zmiany do ustalonego przed wyjazdem programu studiów muszą być zgłoszone do koordynatora uczelnianego w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego koordynatora wydziałowego lub prodziekana ds. kształcenie i spraw studenckich w terminie nie później niż do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia studiów w uczelni zagranicznej.

Po powrocie do uczelni macierzystej:

Po powrocie z zagranicy, studenci obowiązkowo składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego oraz w dziekanacie swego wydziału dokument stwierdzający stan uzyskanych zaliczeń i egzaminów („Transcript of Records”, który stanowi część Learning Agreement for Studies i musi zostać wypełniony po zakończeniu studiów i podpisany przez uczelnię przyjmującą) wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów kredytowych ECTS.

Studenci zobowiązani są również do złożenia dokumentu poświadczającego dokładny okres pobytu na studiach otrzymanego z uczelni, jeśli pobyt nie został wykazany na Transcript of Records.

Studenci zobowiązani są złożyć sprawozdanie z pobytu za granicą w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzymają w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej.

Uznanie pobytu na studiach w uczelni zagranicznej przez uczelnię macierzystą

Uczelnia macierzysta gwarantuje pełne uznanie okresu studiów zagranicznych zrealizowanych w instytucjach przyjmujących wszystkim studentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+, którzy zrealizowali ustalony program studiów, i uznanie go za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej.

Na podstawie „Transcript of Records” przywiezionego z uczelni zagranicznej, prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich ustala zaliczenie lub niezaliczenie danego semestru:

  • w przypadku zgodności zaliczeń i egzaminów z ustaleniami przyjętymi przed wyjazdem na studia (wraz z późniejszymi zaakceptowanymi zmianami), zostają one przepisane w sposób administracyjny do dokumentacji obowiązkowej do przechowywania w teczce osobowej studenta, a okres studiów w uczelni przyjmującej uznany za równoważny z odpowiednim okresem w uczelni macierzystej.
  • w razie wystąpienia różnic lub braku wszystkich zaliczeń czy egzaminów w stosunku do decyzji podjętej przed wyjazdem na studia (wraz z późniejszymi zmianami) prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich podejmuje nową decyzję zgodną z regulaminem studiów w PBŚ, ustalając nowe warunki i terminy ewentualnego uzupełnienia powstałych zaległości z danego semestru lub o skierowaniu na powtarzanie semestru. W takiej sytuacji studenci będą zobowiązani do zwrotu części lub całości stypendium.

Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone w regulaminie studiów lub innych regulacjach uczelnianych, które powinny uwzględniać zasady opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej na kolejny semestr

Student przebywający za granicą może ubiegać się o przedłużenie pobytu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich właściwego wydziału. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Jeżeli w danym roku akademickim uczelnia będzie posiadała niewykorzystane środki finansowe, istnieje również możliwość otrzymania stypendium na czas kontynuacji nauki.

W przypadku kontynuacji studiów student zobowiązany jest przedłożyć prodziekanowi ds.kształcenia i spraw studenckich (poprzez koordynatora uczelnianego) wykaz zaliczonych przedmiotów w semestrze poprzedzającym przedłużenie („Transcript of records”) oraz przesłać do akceptacji dokument „Learning Agreement for Studies” na kolejny okres studiowania, jak również prośbę o wydanie decyzji o indywidualnej organizacji studiów w przedłużonym okresie studiowania. Konieczne jest posiadanie również dokumentu potwierdzającego zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu.

Przedłużenie okresu studiów może również wynikać z połączenia okresu studiów z okresem praktyki, która jest integralną częścią programu nauczania w uczelni partnerskiej. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki).

W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu stosowane są zasady określone w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem przed wyjazdem na studia.

Wyjazd bez grantu

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium).

Znajomość języka obcego

Studenci zamierzający ubiegać się o wyjazd zagraniczny muszą wykazać się znajomością języka obcego w stopniu dobrym, potwierdzoną zaświadczeniem. Stosowne zaświadczenie wydawane jest przez Studium Języków Obcych PBŚ, na podstawie wyników uzyskanych podczas lektoratu. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy nie zrealizowali w czasie studiów języka obcego, chcąc wyjechać w następnym roku studiów na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do zdania egzaminu organizowanego corocznie przez SJO. W sekretariacie SJO i u osób egzaminujących można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu egzaminowania.

Studenci, którzy posiadają certyfikaty językowe z egzaminów państwowych nie muszą zdawać testów organizowanych przez SJO.

Przygotowanie językowe – Online Linguistic Support

Studenci zakwalifikowani na wyjazd do uczelni partnerskich zobowiązani są do zaliczenia testu językowego on-line przed wyjazdem oraz po powrocie. Wynik testu nie wypływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu, służy jedynie ocenie zmiany kompetencji językowych podczas wyjazdu.

Legalizacja pobytu

Wyjazd na studia do krajów Unii Europejskiej nie wymaga posiadania wizy. Jednak studenci przyjeżdżający do instytucji partnerskich czasami muszą zarejestrować się w tamtejszym urzędzie imigracyjnym lub w prefekturze policji. Wszelką pomoc z tym związaną otrzymują studenci po przyjeździe do instytucji partnerskiej.

Informacje dodatkowe

Uczelnie przyjmujące nie pobierają żadnych opłat za studia (bezpośrednio lub pośrednio), takich jak czesne, wpisowe, opłata za egzamin, opłaty za korzystanie z laboratorium, biblioteki, itp. Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.

Warto zabrać ze sobą kilka zdjęć. Mogą być potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej w uczelni zagranicznej lub innych dokumentów.

Należy mieć ze sobą numery telefonów kontaktowych osób z naszej uczelni. W razie problemów mogą się przydać.

Zakwaterowanie

W zależności od uczelni, sprawy zakwaterowania załatwiają bezpośrednio studenci (na podstawie przysłanych przez uczelnię zagraniczną formularzy).

Niektóre uczelnie wymagają jednorazowego, bezzwrotnego depozytu, wpłacanego „z góry”. Zdarza się, że należy zabrać ze sobą pewne przedmioty użytkowe, takie jak pościel, sztućce lub inne.

O wszystkich tych wymaganiach student będzie poinformowany przed wyjazdem.

Ubezpieczenie

Studenci wyjeżdżający za granicę zobowiązani są do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), upoważniającej do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Karta wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego.

Zalecane jest wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje ubezpieczenie od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) (np. karty EURO 26 lub ISIC, które dodatkowo zapewniają zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą).

Przyjazd do uczelni zagranicznej

W większości przypadków uczelnie wyznaczają osoby, które odbierają nowego studenta z miejsca przybycia i pomagają dotrzeć do miejsca zakwaterowania. Osoby te pomagają również w załatwieniu wszelkich spraw organizacyjnych na początku pobytu.

Pomimo to warto jednak posiadać, na wszelki wypadek, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej.


Relacje studentów z pobytów w ramach programu Erasmus+


Przydatne adresy:

Facebook: 

https://www.facebook.com/erasmuspolitechnikabdg

Erasmus+ :

Portale z informacjami na temat życia w krajach UE:

Portale i strony z ofertami praktyk

Inne możliwości wyjazdu na praktykę: