Zasady - studenci

Rekrutacja - wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - semestr letni 2022/2023 

Wszystkich chętnych studentów Politechniki Bydgoskiej zachęcamy do wypełniania wniosków wyjazdowych na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Można je wypełniać do 31 października 2022 r. - link 
Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Politechnika Bydgoska, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.  
Wymagania stawiane kandydatom:
Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:
•    są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) na stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
•    nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.
Kapitał mobilności wynosi 12 mies. na każdym stopniu studiów. 
Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:
•    mieć dobre wyniki w nauce,
•    bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.


Procedura kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne lub praktyki określona jest w zasadach wymiany studenckiej i odbywa się na poziomie wydziałów.

W programie Erasmus+ ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.

Wszelkie formalności administracyjne związane z wyjazdem studenci załatwiają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (mgr Aleksandra Mielczarek). Osobą do kontaktu ze studentami w Dziale Współpracy Międzynarodowej jest mgr Urszula Krzyżańska.

Termin: 1.04.2022 – 30.04.2022
Wyjazdy na semestr zimowy lub letni 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca (wyjazdy na semestr letni 2022/2023):
10.10.2022 – 31.10.2022

Kandydat do wyjazdu na studia zgłasza chęć wyjazdu na formularzu online:

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA ONLINE

Skan certyfikatu znajomości języka obcego lub zaświadczenia z SJO należy przesłać na adres: urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl

O zakwalifikowaniu do programu Erasmus+ studenci zostaną powiadomieni mailowo.
Uczelnia wysyła do wybranej przez studenta uczelni partnerskiej nominację z danymi studenta.
Kandydat do wyjazdu na studia powinien sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni zagranicznej termin aplikowania oraz wymagane dokumenty. Przed wysłaniem dokumentów należy je przesłać w celu weryfikacji do odpowiedniego koordynatora wydziałowego lub na adres: aleksandra.mielczarek@pbs.edu.pl

Wzory formularzy znajdują się w zakładce DOKUMENTY (KLIKNIJ, ŻEBY PRZEJŚĆ DO STRONY)

Lista uczelni partnerskich, do których można wyjechać znajduje się w zakładce UCZELNIE PARTNERSKIE

Program studiów zawarty w „Learning Agreement for Studies” – LA studenci przedstawiają koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje propozycję i podpisuje ostateczną wersję. Oferta programowa dostępna jest na stronach internetowych uczelni partnerskich. Program studiów zagranicznych ustala się uwzględniając aktualny plan studiów i ramowy program nauczania w PBŚ. W przypadku, gdy nie da się uniknąć różnic programowych, są one określone przed wyjazdem studentów. Instrukcja przygotowywania „Learning Agreement for studies” znajduje się w zakładce DOKUMENTY. Po zatwierdzeniu przez prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich, konieczne będzie przygotowanie wersji elektronicznej Learning Agreement za pomocą strony: link
Z każdym studentem wyjeżdżającym na studia podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych – EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
EKUZ upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie.
Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC wraz z pakietem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)
Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmusa, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.
Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia z budżetu Erasmus+ na rok 2022/2023:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 520
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 450

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.


REKRUTACJA NA PRAKTYKI

TERMIN APLIKACJI:
CAŁY ROK

Na praktykę studenci mogą wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji zagranicznej, które zgodziły się przyjąć studenta na praktykę w ramach Erasmusa w oparciu o podpisany Letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę.

Praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskich oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Stypendium przyznaje się wyłącznie w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

  • Studenci nawiązują kontakt z wybraną instytucją przyjmującą (zaleca się wysłanie CV oraz listu motywacyjnego). Może być to przedsiębiorstwo lub uczelnia zagraniczna.
  • Przed wyjazdem studenci zobowiązani są do zaproponowania programu praktyk, jaki chcieliby realizować za granicą. Koordynator wydziałowy wraz z kandydatem oraz instytucją przyjmującą ustalają program praktyki (Learning Agreement for Traineeship).
  • Kandydat do wyjazdu na praktykę zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:
  • Wniosek na wyjazd
  • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO
  • Zgodę na indywidualną organizację studiów w okresie przebywania na praktyce (wtedy, gdy praktyka ingeruje w zajęcia w ramach semestru)

Stawki stypendialne na wyjazdy na praktyki studentów w ramach programu Erasmus+ na rok 2022/2023:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 620
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 600
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 550

(zarządzenie nr Z.7.2021.2022 z dnia 20.09.2021):