PL

EN

Zasady - studenci

Kandydat do wyjazdu na studia lub praktyki zgłasza chęć wyjazdu na formularzu online: FORMULARZ ONLINE - na kompletne zgłoszenia czekamy do 31 marca 2024 r.

Rekrutacja - wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ - na rok akademicki 2024/2025 
Wszystkich chętnych studentów Politechniki Bydgoskiej zachęcamy do wypełniania wniosków wyjazdowych na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+.
Rekrutacja jest zaplanowana na marzec 2024 r., planujemy również organizację spotkania informacyjnego, o dokładnych terminach będziemy informować wkrótce.

Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi Politechnika Bydgoska, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów.  

Wszelkie formalności administracyjne związane z wyjazdem studenci załatwiają w Dziale Współpracy Międzynarodowej PBŚ.
Osobą do kontaktu ze studentami w Dziale Współpracy Międzynarodowej jest mgr Urszula Krzyżańska - tel. +48 52 374 92 59, urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl.
Koordynator uczelniany programu Erasmus+ - mgr Aleksandra Mielczarek.

Wymagania stawiane kandydatom:
Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:
•    są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia (w tym uczestnicy szkół doktorskich) na stacjonarnych i niestacjonarnych,
•    przed podpisaniem umowy indywidualnej na wyjazd ukończą co najmniej 1 rok studiów I stopnia,
•    nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd. Kapitał mobilności wynosi 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. 

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej,
 • motywację do wyjazdu za granicę na studia.

Do zgłoszenia on-line trzeba również dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej:

 • zaświadczenie ze średnią ocen z przebiegu studiów z Dziekanatu;
 • zaświadczenie lub certyfikat o znajomości jezyka obcego na poziomie min. B1 - ze Studium Języków Obcych PBŚ;
 • dodatkowo - motywacja do wyjazdu za granicę nas studia, w postaci listu motywacyjnego.

Wszystkie dokumenty na wyjazd trzeba dostarczyć osobiście do biura lub przesłać skany dokumentów na adres: erasmus@pbs.edu.pl.

W programie Erasmus+ ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.

UWAGA!

O zakwalifikowaniu do programu Erasmus+ na kolejny rok akademicki 2024/2025 studenci zostaną powiadomieni mailowo.

Uczelnia wysyła do wybranej przez studenta uczelni partnerskiej nominację z danymi studenta.
Kandydat do wyjazdu na studia powinien sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni zagranicznej termin aplikowania oraz wymagane dokumenty. Przed wysłaniem dokumentów należy je przesłać w celu weryfikacji do odpowiedniego koordynatora wydziałowego lub dodatkowo do koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ na adres: aleksandra.mielczarek@pbs.edu.pl.

Program studiów zawarty w Learning Agreement for Studies - LA studenci przedstawiają koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje propozycję i podpisuje ostateczną wersję. Oferta programowa dostępna jest na stronach internetowych uczelni partnerskich. Program studiów zagranicznych ustala się uwzględniając aktualny plan studiów i ramowy program nauczania w PBŚ. W przypadku, gdy nie da się uniknąć różnic programowych, są one określone przed wyjazdem studentów.
Po zatwierdzeniu przez prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich, konieczne będzie przygotowanie wersji elektronicznej Learning Agreement za pomocą strony: learning-agreement.eu tzw. Online Learning Agreement.

Z każdym studentem wyjeżdżającym na studia podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych - EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej  (OC + NNW).

EKUZ upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie - zaświadczenie wydaje Dział Współpracy Międzynarodowej - urszula.krzyzanska@pbs.edu.pl.
Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC wraz z pakietem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)

Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmus+, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.
Karta w wersji polskiej i angielskiej dostępna jest również na naszej stronie internetowej.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia z budżetu Erasmus+ 2022:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 450

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.

TERMIN APLIKACJI: CAŁY ROK

Na praktykę studenci mogą wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji zagranicznej, które zgodziły się przyjąć studenta na praktykę w ramach programu Erasmus+ w oparciu o podpisany Letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę.
Praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskich oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Stypendium przyznaje się wyłącznie w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

Studenci samodzielnie nawiązują kontakt z wybraną instytucją przyjmującą (zaleca się wysłanie CV oraz listu motywacyjnego). Może być to przedsiębiorstwo lub uczelnia zagraniczna.

Przed wyjazdem studenci zobowiązani są do zaproponowania programu praktyk, jaki chcieliby realizować za granicą. Koordynator wydziałowy wraz z kandydatem oraz instytucją przyjmującą ustalają program praktyki (Learning Agreement for Traineeship).

Kandydat do wyjazdu na praktykę zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:

 • Wniosek na wyjazd - on-line
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO
 • Zgodę na indywidualną organizację studiów w okresie przebywania na praktyce (wtedy, gdy praktyka ingeruje w zajęcia w ramach semestru).

Czas trwania praktyki: 2 miesiące = 60 dni.

Wskazówka:
Polecamy bazę praktyk, zweryfikowaną przez ESN, być może okaże się pomocna w poszukiwaniach firm/instytucji przyjmującej: esn.pl

Stawki stypendialne na wyjazdy na praktyki studentów w ramach programu Erasmus+ na rok 2022:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 700
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 700
Grupa 3 -  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 600

Ekopodróż – tzw. „green travel” tj. podróż w obie strony z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu jak np. pociąg, autobus lub wspólne korzystanie z samochodu

Student, ma prawo otrzymać dofinansowanie z tytułu spełnienia wymogów związanych z ekopodróżą. W takim wypadku można otrzymać jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony.

Student ubiegający się o ww. ryczałt składa przed wyjazdem w Dziale Współpracy Międzynarodowej oświadczenie o planowanym przebiegu podróży ze wskazaniem środka lokomocji.
Ryczałt wypłaca się wraz z pozostałym grantem Erasmus+, na podstawie złożonego oświadczenia.

Deklarowany sposób dojazdu na miejsce potwierdza się po powrocie w następujący sposób:

 • osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autokar, kolej) zobowiązane są dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej bilety/rachunki potwierdzające przejazd tam i z powrotem;
 • data na załączanym bilecie/rachunku nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej). Podróż nie może odbywać się w terminie dłuższym niż dwa tygodnie (14 dni) przed rozpoczęciem mobilności i dwa tygodnie (14 dni) po zakończeniu mobilności (wyjątek stanowi dzień rozpoczęcia/zakończenia podróży, który może być tożsamy z datą rozpoczęcia/zakończenia mobilności);
 • osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia i dostarczenia do Działu Współpracy Międzynarodowej rachunku za tankowanie na trasie podróży, poza granicami Polski.
 • na ekopodróż mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności: dla podróży 300 – 1500 km – 1 dodatkowy dzień , dla podróży od 1501 km   2 dodatkowe dni. Odległość będzie naliczana na podstawie „Kalkulatora odległości KE”.

Jeżeli podróż nie zostanie potwierdzona w wyżej wymieniony sposób, student zostanie wezwany do zwrotu kwoty wynikającej z uprawnień ekopodróży.

Kryterium osób „z mniejszymi szansami” stosuje się do następujących grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • „osoby ze środowisk uboższych” - posiadający w momencie składania wniosku na wyjazd uprawnienia do stypendium socjalnego z funduszu pomocy materialnej, zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej.

Dodatkowe dofinansowanie stypendium: długoterminowy wyjazd na studia lub praktykę: dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”: 250 EUR/miesiąc.

Zarządzenie Nr Z.82.2023.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad realizacji programu Erasmus+ na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Zarządzenie nr Z.100.2022.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: zasad realizacji programu Erasmus+ na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

W załącznikach stosowne zarządzenie.