PL

EN

POWER

Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali na wyjazdy dodatkowo 200 EUR/miesięcznie z funduszy programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ nie ulegają zmianie.

Studenci posiadający w momencie rekrutacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

Stawki stypendialne na wyjazdy obowiązujące w roku 2020/2021:

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
PO WER dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
[PLN]
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 771
Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER dla studenta niepełnosprawnego wyjeżdżającego  
  na studia [w złotych] na praktyki [w złotych]
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 2 643
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 2558
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 918 2345
+ dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych  

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą.
Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.